Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Planvorming eindafwerking

Over Merwedeheuvel → Planvorming eindafwerking

 

Algemeen

Sinds januari 2013 wordt er geen afval meer gestort op afvalberging Derde Merwedehaven. In 2013 zijn bouwstoffen aangevoerd om de gewenste vorm aan de Merwedeheuvel te geven. In figuur 1 is het afwerkmodel weergegeven. Na een periode van rust wordt de eindafwerking aangelegd. Op basis van de vergunning is er een voorlopig eindafwerkingsplan opgesteld. Als er in de toekomst aanleiding toe is, zal het voorlopige eindafwerkingsplan worden geactualiseerd voordat het wordt omgezet tot een bestek voor realisatie. In 2024 zal de eindafwerking geheel afgerond zijn.

Figuur 1: Afwerkmodel 2013

 

Eindafwerkingsplan

Vanwege de langere levensduur is ervoor gekozen een dubbele afdichting, een zogenaamde combinatieafdichting, aan te leggen. De eindafwerking zal bovenop het afwerkmodel worden aangebracht. In figuur 2 is de opbouw van de eindafwerking weergegeven. In een combinatieafdichting worden twee waterkerende materialen gecombineerd toegepast zodat vrijwel al het regenwater wordt opgevangen en als schoon hemelwater kan worden afgevoerd naar de Beneden Merwede. 

 

 

Figuur 2: Schema opbouw combinatieafdichting

 

Naast de in figuur 2 opgenomen opbouw zullen greppels, afwateringsleidingen en een bergings

sloot worden aangebracht om een goede waterafvoer te garanderen. Figuur 3 is een voorbeeld van afwateringsgreppels. Nabij die voorzieningen worden paden aangelegd om onderhoud te kunnen uitvoeren. Deze paden zullen ook recreatief gebruikt gaan worden. 

 

 

Figuur 3: Afwateringsgreppel

 

De eindafwerking zal in vier fases worden aangelegd. De planning is om van april tot en met september een fase per jaar aan te leggen. In figuur 4 is de fasering aangegeven.

 

 

 

Figuur 4: Fasering aanleg eindafwerking

 

Landschappelijke inpassing

Onderdeel van de eindafwerking is het inzaaien van het gebied met gras en het aanplanten van bomen en struiken op de Merwedeheuvel. De wijze van het aanplanten van de Merwedeheuvel is nog niet definitief bepaald. Aangegeven wordt dat het principe van inpassen van de Merwedeheuvel in zijn omgeving de voorkeur heeft. Bij het inpassen van de berg (figuur 5) zal de Merwedeheuvel door de beplanting gecamoufleerd worden en juist meer opgaan in de omgevingzodat de voormalige afvalberging niet extra opvalt.

 

 

Figuur 5: Beplantingsprincipe inpassen van de berg

 

De Merwedeheuvel is gelegen in een gebied met veel bomen en wordt door die bomen afgeschermd. Vanuit Dordrecht is de Merwedeheuvel vrijwel niet te zien. Vanuit Sliedrecht is de Merwedeheuvel vanaf de oevers van de Beneden Merwede (Adriaan Volkeringsingel en Baanhoek)  duidelijk zichtbaar. Door de veelal dichte bebouwing is de Merwedeheuvel vanaf straatniveau nauwelijks zichtbaar.