Nieuw recreatiegebied aan de Merwede!

Bescherming van het milieu

Bodem

De afvalberging is zo ontworpen, dat er geen verontreiniging van de bodem kan plaatsvinden. De afvalberging is gerealiseerd volgens het principe ‘isoleren, beheren en controleren’. Rondom de locatie is in de bodem een dichtingswand van cementbentoniet aangebracht van ongeveer 30 meter diep. Deze wand is verankerd in de ‘Laag van Kedichem’ die onder de afvalberging doorloopt. Zo wordt een ‘bak’ gevormd waarbinnen de grondwaterstand wordt verlaagd. Direct onder het afval bevinden zich drains. Via deze drains wordt het regenwater dat door de afvalberg heen zakt opgevangen en afgevoerd naar een waterzuivering. Het stortlichaam wordt zodanig leeggepompt dat er alleen maar grondwater van buiten naar binnen stroomt. Daardoor ontstaat er een grondwaterstroming van buiten naar binnen. Op deze manier wordt voorkomen dat verontreinigingen naar de omgeving kunnen verspreiden. De watertoevoer zal in sterke mate verminderen als de bovenafdichting gereed is.

 

Na het aanbrengen van genoemde bovenafdichting wordt het regenwater daarin opgevangen. Het schone regenwater wordt naar het oppervlaktewater geleid

 

Lucht

In het gestorte afval ontstaat zogenaamd stortgas door de afbraak van organische resten. Het gaat om een mengsel van methaan en koolstofdioxide. Dit gas wordt met behulp van gasbronnen en leidingen naar een gasonttrekkingsinstallatie geleid. Het gas wordt gebruikt om groene elektriciteit op te wekken. Door deze vorm van elektriciteitsproductie hoeven minder fossiele brandstoffen te worden toegepast. Met de huidige productie kunnen ongeveer 2.300 gezinnen van elektriciteit worden voorzien.